— Pravidlá suťaže "KARAOKE" —

1. Usporiadateľ súťaže

OKTIM, s.r.o. Pluhová 10, 83103 Bratislava 3, IČO: 47 499 885 DIČ: 2023940193

2. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v termíne od 04.12.2018 do 31.01.2019

3. Účastníci súťaže

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto pravidiel rozumie: každá fyzická osoba

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky,
  • ktorá má viac ako 18 rokov
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa Pravidiel s výnimkou:
  • zamestnancov Usporiadateľa a ich blízkych osôb v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník").

4. Podmienky súťaže

Do losovania bude zaradený každý Účastník Súťaže, ktorý v čase trvania Súťaže vyplní formulár na https://www.chalupapodchocom.sk/skusobna/ a odošle v ňom tri typy na karaoke skladby. Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže len raz, jeho ďalšie nasledovné komentáre nebudú zarátané do zlosovania o výhru. Účastník súťaže svojím komentovaním súťažného príspevku súhlasí s pravidlami súťaže.

5. Zlosovanie

Zlosovanie sa uskutoční do 48 hodín po uzavretí súťaže (pozri bod 2). Zlosovanie sa uskutoční formou live streamu cez facebookovú fun page U dobrého hospodára.

6. Výhra

Súťaž vyhráva 3 výhercov. Každý výherca dostane mapu VKU: Chočské vrchy a Liptovská Mara a magnetku s motívom chalupy U dobrého hospodára.

7. Oznámenie výhry

Usporiadateľ zverejní mená Výhercov v deň žrebovania na svojej facebookovej stránke. Víťaz bude Organizátorom vyrozumený o výsledku žrebovania facebookovou správou. Výhra bude Výhercovi odoslaná po dohode s výhercom. V prípade ak sa Usporiadateľovi nepodarí skontaktovať s Výhercom do 1. týždňa od zverejnenia Výhercu, výhra prepadáva.

8. Dane

Usporiadateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

9. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže najmä na zmenu termínu trvania súťaže teda skrátenie alebo predĺženie trvania súťaže. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Výherca nemá právny nárok na výmenu Výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník Súťaže berie na vedomie, že Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. V

Chalupa U dobrého hospodára, Turík, 03.12.2018